Новини

Информация за сключен Административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-2153-C01 за изпълнение на проект с наименование „Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие по линия на REACT-EU.